ปริมาณโอโซนกับการกําจัดเชื้อโรคต่างๆ

ปริมาณโอโซนกับการกําจัดเชื้อโรคต่างๆ

1.  ไวรัส ปริมาณโอโซน 0.5 - 1.5 ส่วนในล้านส่วน (P.P.M.) สามารถกําจัดเชื้อไวรัสได้99% โดยระยะเวลาการฆ่าเชื้อต้องไม่น้อยกว่า 4 นาที*

2. แบคทีเรีย ปริมาณโอโซนที่ใช้ในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียขึ้นอยู่กับชนิด และปริมาณของแบคทีเรีย โดยทั่วไปโอโซนเข้มข้น 10 ส่วนในล้านส่วน สามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรียได้99% โดยระยะเวลาการฆ่าเชื้ออย่างน้อย 10 นาที

3. เชื้อรา ปริมาณโอโซนที่ใช้กับเชื้อราจะต้องใช้ปริมาณโอโซนมากกว่าการใช้กับเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากเชื้อรามีการ สร้างสปอร์ฉะนั้นในการกําจัดเชื้อรา 99 % ต้องใช้ปริมาณ โอโซนประมาณ 20 ส่วน ในล้านส่วนที่ระยะเวลาการฆ่าเชื้อ อย่างน้อย 30 นาที*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณ

* ปริมาณโอโซนที่ใช้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาสัมผัส (CONTAC TIME)  

 

ปริมาณโอโซนตกค้าง
ในอากาศ 1:1 ล้าน
ระยะเวลาสัมผัส ผลกระทบ
0.01-0.02 ไม่จำกัด มีกลิ่นคล้ายหญ้าสด
0.10 8 ชั่วโมง/วัน หรือไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีกลิ่นคาวเล็กน้อย
0.30 15 นาที/ชั่วโมง วันละไม่เกิน 4 ครั้ง มีกลิ่นคาวมาก
0.40 ไม่ปล่อยภัย วิงเวียนศรีษะ , คลื่นไส้
0.60 ไม่ปล่อยภัย อาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ

 

* ระดับของโอโซนที่เหมาะสมที่วงการแพทย์ยอมรับคือ ไม่เกิน 0.05 P.P.M. (ข้อมูลจาก F.D.A.)

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นผลจากการใช้โอโซนที่ไม่บริสุทธิถ้าใช้โอโซนที่บริสุทธิสามารถใช้ได้ถึง100 ส่วนใน ล้านส่วนโดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

การใช้โอโซนในการควบคุมอากาศให้บริสุทธิ์(ขณะมีคนอยู่)

ปริมาณโอโซนที่ใช้ไม่ควรเกิน 0.2 ส่วนในล้านส่วน เพราะป้องกันผลกระทบทางร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าใช้โอโซนในความเข้มข้นที่สูงเกินไป แต่ปริมาณโอโซนต้องมากกว่าข้อมูลด้านความปลอดภัย เนื่องจากโอโซนส่วนใหญ่จะสลายตัวไป และโอโซนบางส่วนจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีและเชื้อโรคต่าง ๆ นี้ปริมาณโอโซนขนาด 0.2 ส่วนใน ล้านส่วนนี้ไม่สามารถกําจัดเชื้อโรคและสารพิษต่างๆ ได้ทั้งหมด แต่เป็นการควบคุมปริมาณ เชื้อโรคและสารพิษให้มีปริมาณที่มากเกินไป

Visitors: 57,131